L'aprenentatge‎ > ‎

Projectes pedagògics


PROJECTE D'EDUCACIÓ EN VALORS

Objectius que ens proposem:

 • Seguir revisant la programació incorporant noves propostes d’activitats.
 • A Ed. Infantil i Cicle Mitjà completar les activitats amb materials.
 • Valorar la possibilitat que a Cicle Mitjà es portin a terme activitats conjuntes .
 • Reestructurar la programació a 6è per incorporar-hi l’Educació per a la Ciutadania a Cicle Superior.

Tal i com ja s’ha anat duent a terme en cursos anteriors la planificació de les sessions serà la següent:  

 • A P3 s’iniciarà a partir del segon trimestre.  
 • A Ed. Infantil,  Cicles Inicial, Mitjà i Superior es realitzarà una sessió setmanal.


LA BIBLIOTECA A L’ESCOLA

El projecte de “La biblioteca a l’Escola” pretén potenciar i consolidar els hàbits lectors, el gust per llegir i  contribuir a la millora gradual de la competència lectora, a la recerca  i selecció de la informació.

Per això desenvolupem diferents activitats des de P3 fins a 6è.

 • Assistir a l’espai biblioteca des de P3.
 • Posar a disposició dels alumnes els llibres de l’escola.
 • Desenvolupar d’activitats d’animació de la lectura.
 • Realitzar lectures col·lectives de llibres vinculades a l’autor del Projecte Literari de Sant Jordi.
 • Visitar la Biblioteca de Can Casacuberta i participar, a partir del nivell de 5è , del Projecte Exploradors de Biblioteques.
Tots els nivells d’alumnes gaudeixen d’una sessió setmanal de biblioteca escolar. Els alumnes d’Educació Infantil hi assisteixen quinzenalment amb la meitat del grup classe. A Educació Primària s’alterna quinzenalment la lectura col·lectiva d’un llibre amb l’assistència a l’espai de biblioteca on fan el préstec de llibres i activitats d’animació de la lectura.


EDUCACIÓ PER AL MEDI AMBIENT

Continuant en la línia iniciada en cursos anteriors l'escola s'ha proposat  seguir desenvolupant  i consolidant aquests objectius :
 • Potenciar els hàbits de millora del respecte pel medi ambient tot implicant els diferents estaments escolars i activitats: Casal d’Estiu, menjador escolar...
 • Crear una actitud d'aprofitament de les matèries primeres i recursos naturals.
 • Educar per a la responsabilitat.
 • Participar de les bones pràctiques medioambientals que s’organitzen des de diferents institucions de la ciutat de Badalona. Seguir commemorant el Dia del Mediambient a l’escola.

Mira la nostra auca del medi ambient!

Per a aquest curs l'educació mediambiental es concreta en aquestes activitats:

 • Estalvi i ús racional del paper.
 • Incrementar  la impressió i fotocopiat a doble cara en tots els documents escolars.
 • Recollida de consumibles de tinta d'impressores, CD’s, disquets i piles usades que els alumnes de 4t portaran a una deixalleria mòbil.
 • Recollida selectiva de deixalles sobretot en l'àmbit de les festes escolars.
 • Recollida selectiva de materials plàstics que encara es generen a escola. 
 • Reducció de l’ús de materials no respectuosos amb el medi ambient.Consolidar l’ús d’embolcalls més respectuosos amb el medi ambient en lloc del paper d’alumini, bosses de plàstic...
 • Reduir l’ús innecessari d’estris d’un sol ús demanant-los als alumnes quan es necessitin per a les festes, tallers…Implicar les famílies per tal que col·laborin amb l’escola utilitzant materials que no siguin d’un sol ús com per exemple plats i gots , disfresses amb bosses de plàstic…
 • Potenciar l’ús racional de l’energia elèctrica en les aules i dependències escolars.Potenciar el coneixement sobre l’aplicació d’energies alternatives.

Participar en els programes i campanyes organitzades per l’Escola de Natura:
 • Classe de 2n: campanya de germinació dels aglans de l’Escola de Natura.
 • Classe de 5è: campanya de reforestació de la Serralada de Marina.
 • Tota l’escola: recollida selectiva del paper.
 • Dur a terme l’activitat de  les cèl·lules fotovoltaiques i cuines solars en el nivell de 6è.


REUTILITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT

Aquest curs escolar s’ha seguit implantant el Projecte de Reutilització de Llibres de Text que vam presentar al Departament. Seguirem complint i presentant la documentació adient per tal que aquest projecte tingui continuïtat en el temps.

 • Fer el seguiment de l’apartat econòmic i donar resposta als requisits que se’ns demanen.
 • Donar informació a les sobre reutilització de llibres al llarg de la Primària.
 • Presentar la documentació necessària perquè el curs vinent es pugui ampliar als nivells previstos en el protocol del Projecte.
 • Agilitzar el procés de revisió de llibres per part dels familiars, alumnes i mestres ja que cada vegada l’embalum de llibres  és més gran.
 • Valorar la distribució i folrat de llibres així com el procés de repartiment i recollida de les autoritzacions de participació de les famílies en el Projecte.
 • Crear una comissió de pares d’Ed. Infantil i Primària que gestionin l’adquisició  dels  llibres d’aquests nivells educatius.

 

PROJECTE DELS PROCEDIMENTS A L’AULA

Aquest projecte pretén seguir impulsant l’ús de procediments  amb la finalitat de despertar la motivació per l’aprenentatge i la investigació, desenvolupar habilitats intel·lectuals, motrius i comunicatives i potenciar la creativitat, l'autonomia personal i el treball cooperatiu. 

Les àrees en les que ens centrarem  seran:

 • Àrea de Ciències Naturals potenciant el treball escolar basat en el plantejament d’hipòtesis de treball, la recerca de respostes mitjançant l’experimentació i manipulació, la reflexió i la comunicació d’idees. Per desenvolupar aquesta metodologia disposem de tot el material experimental que ens ha dotat el Departament a l’Aula de Ciències, la sisena hora d’experimentació i el reforç per a dur-lo a terme. Enguany durant el mes de novembre i dintre la Setmana de la Ciència realitzarem una activitat dinamitzadora de l’ensenyament dels procediments científics a tota l’escola .
 • Àrea de les Ciències Socials potenciant el treball per projectes com a mitjà per aprendre a cercar, seleccionar i expressar la informació en tot tipus de suports. Disposem del recursos informàtics, de la biblioteca d’escola i de Can Casacuberta. 
 • Àrea de Matemàtica des d’una perspectiva manipulativa, vivencial i significativa per als alumnes. Els aspectes implicats més directament són: la geometria, la numeració i el raonament lògic des de la vessant de jocs estratègics i problemes. Pel que fa a aquest darrer àmbit, aquest curs  s’aplicarà a tots els nivells l’activitat del “Problema de la setmana” tal i com vam definir en l’assessorament del curs passat. Disposem de la formació donada en cursos anteriors, del material manipulatiu adquirit i les activitats dissenyades pel Claustre de Mestres.


PROJECTE DE LA SETMANA DE LA CIÈNCIA

Aquesta activitat es realitza des de P3 fins a 6è al llarg del mes de novembre. Tota l’escola treballa a l’entorn d’un tema que es planteja mitjançant una pregunta que els alumnes han de desvetllar utilitzant la metodologia i procediments científics. Una vegada realitzada la investigació els diferents nivells exposen la seva recerca per cicles per donar a conèixer el què han après i se’n fa una exposició al vestíbul de l’escola.   


ÀREA DE MÚSICA

Projecte de danses

Aquest curs l’escola també participarà en l’activitat de danses organitzada des del CRP de Badalona i  dinamitzada pel grup d’Especialistes de Música de les diverses escoles interessades. Les danses que el grup de treball proposi es duran a terme a l’escola des de les àrees d’ Educació Física, Educació Musical i Expressió oral i corporal. L’escola participarà en la jornada organitzada des del CRP sempre que no ens coincideixi amb la festivitat de Sant Jordi. Tanmateix també les danses es mostraran el darrer dia d’escola, duran la festa del darrer dia de curs en la que s’acomiada els alumnes de 6è.

Projecte de música a Educació Infantil

Enguany la mestra especialista de Música seguirà impartint aquesta àrea a tots els nivells d’Educació Infantil. Les sessions es duen a terme de forma setmanal amb la meitat del grup.

Els objectius proposats pretenen potenciar i desenvolupar la sensibilitat musical mitjançant la vivència de la música en el propi cos i el treball específic del ritme i la cançó.

Projecte Cantània

Enguany l'Escola hi participa amb la classe de 5è.


PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES A L’ESCOLA I A L’ÀMBIT CIUTADÀ.

L’Escola desenvolupa un programa de participació dels alumnes amb la finalitat de promoure la formació dels nens i nenes en la cultura democràtica i afavorir el compromís, el pensament crític i la implicació en la vida social.

Aquest programa es desenvolupa mitjançant:

 • Les Assemblees de classe: cada nivell disposa d’una sessió setmanal d’assemblea on, conjuntament amb el tutor o tutora, es tracten temes d’interès per als alumnes i aquells que s’aporten des del Consell de Delegats i del Consell de Participació dels Infants. Cada nivell anomena un delegat per  votació.
 • El Consell de Delegats de l’Escola: es reuneix dues vegades al trimestre i impulsa activitats pròpies d’escola relacionades amb l’animació per Carnestoltes, educació per al medi ambient...i canalitza les propostes que sorgeixen del Consell de Participació dels Infants. A les primeres trobades es defineixen les funcions i es recullen les propostes que es duran a terme durant el curs.
 • El Consell de Participació dels Infants: és una activitat organitzada des de l’Ajuntament de Badalona i pretén fomentar la participació dels nens i nenes en l’àmbit ciutadà. Cada escola hi participa amb dos representants, un de 5è i un altre de 6è. Ambdós representants assisteixen a les trobades que s’organitzen fora de l’horari escolar i aporten les opinions i propostes de tota l’Escola.


PROJECTE LITERARI-AUDIOVISUAL

Aquest curs l’autora escollida per dur a terme el projecte literari és la Joana Raspall.

Aquest projecte s’entronca amb la biblioteca d’escola atès que el pla de lectures col·lectives està relacionat amb obres d’aquesta autor.

Com cada any la diada de Sant Jordi consistirà en l’obertura de l’escola a les famílies perquè puguin gaudir de les representacions i audiovisuals que mestres i alumnes hauran preparat i la publicació de la revista literària on es podran llegir els textos d’alumnes premiats a l’acte literari que es celebrarà a la tarda.

Aquest curs celebrarem els actes de Sant Jordi el dimecres 23 per als alumnes i el dijous 24 per a les famílies.


Subpàgines (1): Auca del medi ambient