L'AMPA


QUI SOM?


L´AMPA som tots els pares i mares que tenim fills i filles alumnes de l’Escola Gitanjali, i ens regim pels Estatuts de l’associació, aprovats el 14 de juny de 2011 (i que podeu veure íntegrament en la següent pestanya d’aquest desplegable). Tots nosaltres en som membres de ple dret, amb els mateixos drets i deures.

La missió principal de l’AMPA és contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu i de les condicions d’escolarització dels i les alumnes del centre.

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb tots els sectors de la comunitat educativa.

Un tret que ha caracteritzat la nostra escola és la bona sintonia i la voluntat recíproca de treball en comú amb l’equip directiu de l’Escola. I això ha estat sempre possible o bé a través del contacte continu entre la Junta de l’AMPA i l’Equip Directiu de l’Escola, o bé a través de la representació de l’AMPA en el Consell Escolar.

NOVA JUNTA 2014

QUÈ FEM?

L’AMPA és un espai que us ofereix a totes les famílies una oportunitat única per participar en la vida del centre educatiu i en l’educació que reben els nostres fills. El suport de tots els pares i mares és fonamental perquè l’associació sigui més sòlida i participativa. Des de l’AMPA les famílies podem influir en l’educació de tots els alumnes i en la bona marxa de l’escola.

-    Representem els interessos dels pares i mares en qualsevol tema relacionat amb l’estada dels nens i nenes a l’escola.
-    Gestionem serveis, com el menjador, l’acollida matinal, els casals d’estiu i les activitats extraescolars.
-    Col·laborem amb l’escola en les festes tradicionals com la Castanyada, el Carnestoltes i altres, i organitzem, a través de la Comissió de Festes, la participació en les Festes de Maig.
-    Donem suport assumint pagaments que ajuden a l’escola a donar als nostres fills un major nivell de qualitat d’ensenyament i benestar (compra de material informàtic, projecte de socialització de llibres, colònies i sortides, etc).


COM HO FEM?

L'Assemblea General

És l’òrgan suprem de govern de l’AMPA i està constituïda per tots els socis, que en formen part per dret propi i irrenunciable. És el lloc de reunió per intercanviar i obtenir informació, establir contactes, complir amb els estatuts pel que fa a l’obligació dels òrgans directius de rendir comptes de la seva gestió als socis.
La tria i renovació de la junta directiva, la modificació dels estatuts i l’aprovació del pressupost anual són algunes de les tasques que s’han de fer en l’assemblea.
L’assemblea s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, un cop l’any entre els mesos d’octubre a juny, per aprovar la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i sempre que ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%.

Els socis

Els socis són l’element essencial de l’AMPA. Som tots els pares i mares o tutors dels alumnes de l’Escola Gitanjali que contribuïm a sostenir les activitats que promou l’AMPA a través del pagament d’una quota mensual, fixada per acord de l’Assemblea  General. 

Actualment, la quota pedagògica i de material és de 31,20 euros i cobreix les activitats escolars (colònies i sortides), material de classe comunitari i les despeses de funcionament. Tots els serveis que ofereix l’AMPA amb caràcter optatiu (canguratge, menjador, tallers extraescolars, etc) es paguen a part.

Drets dels socis:

•    Participar en les activitats de l’AMPA intervenint en les assemblees generals
•    Tenir veu i vot a les assemblees generals
•    Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva
•    Consultar els llibres de l’associació.

Deures dels socis:

•    Satisfer les quotes i derrames acordades per sostenir l’AMPA i les seves activitats.
•    Complir els acords adoptats per l’associació a través dels diferents òrgans de govern.


La Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan que regeix i coordina el funcionament de l’AMPA, i s’encarrega de la gestió diària de l’associació. Està formada per un grup de pares i mares voluntaris que ofereixen els seu temps amb l’objectiu comú de millorar el funcionament del centre i l’educació que reben el conjunt de l’alumnat.

Entre d’altres funcions la Junta Directiva vetlla perquè es compleixin els objectius definits en els estatuts, posa en pràctica les decisions de l’assemblea, organitza les activitats, realitza la memòria d’activitats, administra econòmicament l’associació i la representa davant l’opinió pública.

Els actuals membres de la Junta Directiva, aprovats per l’Assemblea General de data 1 d’octubre de 2014, són:

•    Montse Cortés Til, presidenta
•    Carles Vidal Cordellat, vicepresident
•    Antonio Mollfulleda Sanjulian, tresorer
•    Ariadna Amat Garcia, secretària


Les Comissions

Per tal de portar a terme les tasques de l’AMPA, s’organitzen les Comissions,     que estan formades per els pares, mares o tutors que ho desitgen. És vital per garantir el bon funcionament de l’AMPA que els pares i mares s’engresquin a participar-hi!


Els delegats de curs

Correspon als delegats o delegades de curs:

•    Servir d’enllaç i comunicació entre els mestres i els pares i mares o tutors d’alumnes.
•    Estudiar i proposar solucions als problemes que puguin sorgir en relació amb el curs, fomentant la convivència entre tota la comunitat educativa

Subpàgines (24): Mostra-ho tot
ĉ
Escola Gitanjali,
30 de març 2012, 15:10